Förskolorna i Viken

Utbildningsnämnden i Höganäs kommun beslutade i tisdags, den 21/4, att man ställer sig positiv till en försäljning av fastigheten Stubbarp 34:24 i Viken till SBB. Bolaget har för avsikt att uppföra en förskola där och i och med försäljningen kan en ny förskola byggas och utbudet av förskoleverksamhet öka utan att kommunen tar i anspråk investeringsmedel eller tvingas låna till egen byggnation.

Utbildningsnämnden beslöt också att uppdra åt utbildningsförvaltningen att organisera förskoleverksamheten i Viken så att alla nuvarande barn är kvar på norra Hage t o m höstterminen 2020. Vårterminen 2021 startas en femårsgrupp på Vikenskolan för alla femåringar som nu går på både Norra Hage och Vikens Ry.

Alla kvarvarande 1-4 åringar på Norra Hage flyttas samtidigt över till Vikens Rys förskola, som har tillräckligt många lediga platser. Vid behov av ännu fler platser startas en utegrupp på Vikens Ry i samma veva. Norra Hage stängs då och lokalerna lämnas. Personalen från Norra Hage, som varit med och tagit fram förslaget, följer med barnen och barngrupperna behålls som de är idag enligt planen.

När prognoser förändras ganska kraftigt är det av största vikt att kunna ändra i tidigare fattade planer för att anpassa efter en mer trolig verklighet. I en redan tuff ekonomisk situation tar majoriteten ansvar för kommunens ekonomi och ser till att skattemedel används så att vi får maximalt ut av dem. Vi vågar prioritera när det behövs.

Ett led i det ekonomiska ansvaret är att använda våra resurser effektivast möjligt. Vikenskolan byggs för drygt 800 elever, men har idag enbart ca 580 elever. Genom att starta femårsgrupper och placera dessa på skolan använder vi lokaler som vi ändå har kostnader för. Kostnader för anpassning av dessa lokaler och utemiljöer för femåringarna är förhållandevis låga investeringskostnader och de uppgår långt ifrån till samma summa som årshyran för Norra Hages förskola.

Andra positiva effekter av gårdagens beslut är att vi fyller förskolan Vikens Ry. Utbildningsnämnden får även minskade hyreskostnader då Norra Hage lämnas och marken kan användas till annat eller kanske t o m säljas.

Vi har drygt 200 lediga förskoleplatser sett till hela kommunen, fristående förskolor inräknade. Genom det beslut som togs kommer antalet outnyttjade platser att minska och våra förskolor därmed användas mer kostnadseffektivt. Det finns lediga platser i Viken även efter genomförd förändring och de räcker fram till den nya förskolan byggs av privat entreprenör.

Femårsgrupper finns på andra håll i kommunen och såväl barn, föräldrar som pedagoger har gett positiva signaler om den verksamheten. Det finns en pedagogisk vinst att ha just femåringar för sig och samverkan med förskoleklassen kan öka.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Tappade uppkopplingen