Demokrati, trygghet, kommunikation

Kommunens arbete med medborgardialoger ska ständigt utvecklas. Med en ökande befolkning blir det allt viktigare att ha fungerande dialoger. Ett exempel är våra visionsdagar som innehåller en mängd olika
dialogformer och informationsutbyten. Vi vill göra visionsdagarna, ”Hela Höganäs – på riktigt”, till ett
återkommande evenemang. Kullabygden är en trygg plats att leva på enligt undersökningar som gjorts men det gäller att hela tiden vara vaksam och tänka på hur vi gör bygden tryggare. En del i detta är att ständigt påminna polisen om vikten av att de syns runt om i kommunen.

Vi vill:

  • verka för ökad polisiär närvaro i kommunen
  • att trygghetsaspekter alltid vägs in vid planering av nya bostadsområden
  • verka för att uppmuntra nattvandring och andra trygghetsskapande åtgärder i både centralorten och byarna
  • verka för säkrare cykelparkeringsplatser
  • verka för ökad belysning på otrygga platser
  • verka för kameraövervakning på särskilt utsatta platser som t ex skolor, parkeringsplatser och vid andra kommunala verksamheter
  • fortsätta med regelbundna byavandringar och god kommunikation med byalagen/byaföreningarna runt om i kommunen
  • verka för nolltolerans mot hedersvåld