Miljö

Miljön i Kullabygden ska vara högt prioriterad. Vi har förbättrat Höganäs kommuns position på olika
miljörankningar och ska så fortsätta. För att hålla den upprättade koldioxidbudgeten, som utgår ifrån
miljöprogrammets mål, krävs omedelbara utsläppsminskningar om 15 % årligen. Därför vill vi till exempel
verka för en god samverkan med näringslivet för framtida miljömässigt hållbara energilösningar. Privata
miljöinitiativ ska uppmuntras. När det ska byggas nya kommunala fastigheter såsom bland annat skolor och vårdboende ska miljö- och hållbarhetskrav ställas och andelen förnybar energi öka. Vi vill även verka för att tillämpningen av plan- och bygglovsarbete främjar energieffektiviteten.

Vi vill:

 • minska matsvinnet i våra verksamheter
 • avfallsminimera
 • öka andelen närodlat i våra matsalar
 • minska användandet av plast- och engångsartiklar i våra verksamheter
 • fortsätta förverkliga Agenda 2030-målen på lokal nivå genom att integrera Agenda 2030 i allt arbete i kommunen
 • säkra befintliga våtmarker och inventera möjligheter till nya
 • uppmuntra till lokala lösningar för att minska koldioxidutsläpp
 • verka för att utveckla biologisk mångfald i kommunen
 • verka för att lösa erosionsproblemet
 • fortsätta tillse att det tillkommer fler laddstolpar
 • fortsätta bygga ut med solpaneler och annan förnyelsebar energi på kommunala fastigheter
 • arbeta för sänkt energiförbrukning i Höganäs kommuns fastigheter
 • verka för att tillåta kustnära husbehovsfiske och fritidsfiske
 • uppmuntra goda privata miljöinitiativ