Miljö och energi

Kommunens attraktivitet för boende och näringsverksamhet är helt beroende av utmärkta kommunikationer och god teknisk service. Med en utvecklad cykelled som t ex mellan Höganäs och Jonstorp och även utbyggnad av väg 111 med en dragning utanför Strandbaden och Nyhamnsläge vill vi förbättra infrastrukturen för kommunen. Vi moderater vill satsa på cykelvägar och göra Höganäs till en cykelkommun. Till kommunikationer hör även de via internet, vi vill fortsätta bygga ut fibernätet med målet att alla ska få tillgång till fiber.

Tillväxt och utveckling av Höganäs måste givetvis gå hand i hand med hänsynstagande till miljön. Moderaterna vill att kommunen skapar förutsättningar för och stödjer etablering av miljöriktiga bilpooler och att man i upphandlingar ska sträva efter närodlade livsmedel. Miljöfrågan är en av de absolut viktigaste framtidsfrågorna för oss alla. Ett miljövänligt tänkande ska genomsyra alla beslut och verksamheter i kommunen.

Moderaterna är för förnyelsebar energi, såsom t.ex. vindkraft. I och med att vårt landskap är unikt och sårbart vill vi dock vara sparsamma med nya grupperingar (geografiska etableringar) av vindkraft. Det kan dock vara möjligt att komplettera vissa befintliga grupperingar med fler eller större verk.

Moderaterna ser gärna att vi gör fler försök med solenergi på våra kommunala fastigheter samtidigt som vi arbetar med att sänka energiförbrukningen i dessa.

Tappade uppkopplingen