Exempel på vad vi vill i våra byar

Höganäs

 • bygga ut södra delen av Kvickbadet
 • utveckla hamnområdet med bland annat ett hotell och andra verksamheter
 • fortsätta stärka handeln i centrum och centrumutvecklingen
 • utreda behov och placering av en ny idrottshall
 • färdigställa det nya Kulturhuset – Biblioteket
 • slå samman Keramiskt center och Höganäs museum med placering på Höganäs Övre
 • verka för byggnation av gymnasieskola i stadskärnan


  Arild
 • arbeta för bra trafiklösningar och bättre flöden under turistsäsongen
 • fortsätta arbeta för bättre kollektivtrafik


  Farhult
 • verka för att hålla rent och snyggt på stranden


  Jonstorp
 • utarbeta en plan för gamla biblioteket
 • verka för att ett trygghetsboende byggs
 • verka för att fler hyresrätter byggs
 • verka för att fler bostadsrättslägenheter byggs
 • utveckla tomten vid “gamla kommunhuset”


  Lerberget
 • öppna och asfaltera Rapsvägens förlängning till Äsperödsvägen
 • utveckla lekplatsen vid hamnen tillsammans med Byalaget
 • se över möjligheten till ökad strandskötsel


  Mölle
 • verka för en centralt placerad badplats
 • uppfräschning av området bakom piren (utfyllnaden)
 • arbeta för bra trafiklösningar och bättre flöden under turistsäsongen
 • utveckla konceptet med infartsparkeringar


  Nyhamnsläge
 • anlägga en hundrastgård
 • bygga nytt särskilt boende
 • bygga ett trygghetsboende
 • påbörja byggnation av hyresrätter
 • utveckla och förnya Brunnbyvallen


  Strandbaden
 • fortsätta verka för en ny dragning av väg 111 öster om byn
 • säkra upp gång- och cykeltrafik på östra sidan av väg 111


  Viken
 • inrätta anvisad hundbadplats
 • verka för utveckling av hamnområdet
 • öka tångrensningen på stränderna
 • tillse att fler trygghetsboenden byggs
 • verka för att linjen för den gröna stadsbussen som vänder i Domsten förlängs till Viken
 • verka för att tillfartsvägar till Idrottsplatsen Nya Vikvalla blir färdigställda
 • verka för en ny bensinstation byggs i Viken när nuvarande ”Statoiltomten” bebyggs
 • verka för att en lösning med Trafikverket i korsningen Karlsfältsvägen / Nya väg 111 runt Viken kan
  genomföras och då helst som planfri korsning
 • se över utformningen av busshållplatserna i Viken