Skola och annan utbildning

Vi vill ha skolor där kunskapsresultat står i centrum. Fokus ska ligga på varje elevs kunskapsutveckling och
att pedagogisk personal verkar för att trygghet och studiero råder i varje undervisningssituation. Våra
förskole- och skolmiljöer ska präglas av ordning och reda samt vara trygga. Kommunens skolor och
förskolor ska genomsyras av höga ambitioner, utveckling och evidensbaserad forskning.
Vår kommun ska vara en av Sveriges bästa skolkommuner där utbildningen eleverna får med sig rustar dem
för framtidens samhälle, för en modern arbetsmarknad samt där de ges samma möjligheter att lyckas och
utveckla kunskaper oavsett vilken skola de går på. I kommunens förskolor och skolor ska barn och elever
lära för livet och bli anställningsbara. En god samverkan med näringslivet är därför viktig.
Vi vill:

  • utveckla nära samverkan mellan socialnämndens- och utbildningsnämndens verksamheter gällande barn och elever så tidiga insatser, från flera håll och tillsammans görs runt barnet/eleven
  • att en Familjecentral (öppen förskola, BVC, MVC och familjestöd) invigs under mandatperioden
  • verka för en ökad digitalisering med fler verktyg, tillse att reinvestering sker, samt för stärkt digital
    kompetens i förskolor och skolor
  • bygga en ny gymnasieskola i centrala Höganäs
  • verka för att få fler eftergymnasiala utbildningar till vår kommun
  • satsa på språkutvecklande insatser för de barn som har behov av att utveckla sitt svenska språk
Tappade uppkopplingen