Utbildning och barnomsorg

Bland kommunens viktigaste grunduppgifter ingår att tillhandahålla en kvalitativ och kunskapsinriktad förskola och utbildning. Vi moderater vill att alla elever ska uppnå de mål som ger behörighet för vidare utbildning samt att varje elev ska ha arbetsro och känna sig trygg. Nolltolerans mot mobbning och annan kränkande behandling i våra skolor ska gälla. IT utgör en allt viktigare del i skolans verksamhet och därför satsar vi på fortbildning av personal, bättre infrastruktur och digitala redskap.

Inom barnomsorgen ska man själv få bestämma om man vill ta hand om barnet eller om förskolan ska få ansvaret, föräldrar ska givetvis få välja skola tillsammans med sina barn och gymnasieutbildningar ska vara sökbara var de än finns. Valfrihet är viktigt för oss moderater och vi vill därför undersöka om det är möjligt att utöka skolskjutsarna så att alla får åka efter vald skola, kommunal såväl som fristående.

Vi vill 

Fortsätta IT-satsningen med fortbildning av personal och fler digitala redskap

Verka för en stärkt likvärdighet i skolan. Alla elever ska ges samma möjligheter att lyckas

Arbeta för ökad tillgänglighet i barnomsorgen

Verka för skolskjuts efter vald skola, fristående som kommunal, för ökad valfrihet

Fortsätta förbättra de inre och yttre skolmiljöerna

Arbeta för en ökad samverkan mellan skola och näringsliv

Skapa skolor som lockar behöriga och yrkesskickliga pedagoger

Tappade uppkopplingen