Vård och omsorg

Vi ska ha en god vård och omsorg som klarar den ökande andelen äldre. Äldres vård ska vara trygg och god såväl i hem som på särskilt boende. Våra äldreboenden ska fokusera på god näringstillförsel och aktiviteter för att främja god hälsa. Personal inom socialnämndens verksamheter ska ha god kompetens och ges goda möjligheter till kompetensutveckling. Vi vill öka vårdens kvalitet bland annat genom målinriktade utbildningar som stärker personalens kompetens. Modern teknik ska finnas i alla våra verksamheter. Medarbetare ska ha möjligheten och kunskapen att journalföra digitalt och momentant. Hemvården ska utvecklas för att klara kraven på nära vård. Satsningen på att integrera individer med funktionsnedsättning ska fortsätta på boenden och arbetsplatser. Den ökande ohälsan och kriminaliteten hos unga motverkas genom tidiga och samordnade insatser. Vi vill se ökad kunskap hos medarbetare om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Vi vill:

  • införa fler servicetjänster inom hemvården
  • stimulera utbyte mellan unga och äldre
  • förenkla förfarandet vid orosanmälningar så handläggningen blir kortare och precisare
  • ge anhöriga och omsorgstagare möjlighet att kommunicera digitalt
  • skapa fler trygghetsboenden i Kullabygden
  • inviga ett nytt särskilt boende i Nyhamnsläge under mandatperioden
  • att unga får möjlighet att prova på omsorgsarbete med handledning
  • införa tjänsten ”Fixarmalte 2.0” , för hjälp med IT och digitalisering
  • öka fältarbetstjänsterna
  • att samverkan mellan polis, skola och socialtjänst utvecklas och stärks
Tappade uppkopplingen